תקנון עמותה

עמותת אחים ואחיות נפרולוגים בישראל

כתובת העמותה: ביה"ח נצרת אי.מ.מ.ס (האנגלי) ת.ד. 11 נצרת 16100

 

שם העמותה:

1.     בתקנון זה נקבע כי, שם העמותה:

"עמותת אחים ואחיות נפרולוגים בישראל" (ע.א.נ.י)

Israeli Nephrology Nurses Assocition (INNA)" "

2.     השם שנקבע בתקנון זה מבטל ובא במקום כל שם שנקבע קודם לכן.

 

מטרות העמותה:

3.     מטרות על:

א.    קידום איכות הטיפול בחולה הנפרולוגי, זאת על פי סטנדרטים ארציים ובינלאומיים.

ב.     קידום הידע של האחות הנפרולוגית.

4.     מטרות ביניים:

א.    קידום ההכרה המקצועית הייחודית של האחיות והאחים העובדים בתחום הנפרולוגיה, במערכת הבריאות ובקרב מקבלי ההחלטות במשרד הבריאות.

ב.     פיתוח המקצוע של האחות הנפרולוגית להתפתחות אישית ומקצועית.

ג.      קיום כנסים, ימי עיון, השתלמויות ומסגרות לימוד להרחבת הידע המקצועי.

ד.     שיתוף פעולה עם עמותות מקבילות בעולם להרחבת ידע.

ה.     שיתוף פעולה בין היחידות /מחלקות בארץ ליצירת אחידות בעשייה הסיעודית.

ו.      רישום כלל האחיות הנפרולוגיות כחברים/חברות בעמותה.

ז.      דאגה לתנאי עבודת האחות בנפרולוגיה.

פעילות העמותה:

5.     העמותה תקיים כנסים מקצועיים בארץ, כולל כנסים חד יומיים או סופי שבוע, בשיתוף עם עמותות או אגודים שונים ונבחרים בתחום הנפרולוגי.

6.     העמותה תדאג לערוצי תקשורת בין העמיתים, באמצעות האינטרנט, פייסבוק, דפי קשר, הפקת ביטאון, פרסום פעילות העמותה בערוצי תקשורת חוקיים (בעניין זה, חבר בעמותה המסרב לפרסום, יפנה לוועד העמותה מייד עם חשיפתו לפרסום)

7.     העמותה תעודד ותקדם עבודות מחקר בסיעוד הנפרולוגי.

8.     העמותה תפעל תוך שיתוף פעולה אל מול משרד הבריאות ומנהל הסיעוד.

9.     העמותה תקיים קורסים נבחרים בנפרולוגיה, וכן תבנה קורסים לגמול השתלמות עפ"י נושאים נבחרים בתחום.

10.   העמותה תקים פורומים בנושאים שונים וזאת עפ"י תכנית עבודה שנתית.

11.   העמותה תפתח ערוצי תקשורת בין העמיתים באמצעים טכנולוגיים שונים.

12.   העמותה תקיים 2 כנסים למשך סוף שבוע כל אחד מהם, על בסיס שנתי, למטרת ראורגניזציה.

13.   העמותה תקיים קשרים עם מעצבי מדיניות הבריאות במדינת ישראל בכל הנוגע לפיתוח מקצועי.

14.   העמותה תעודד ותקדם קשרים עם חברות מסחריות המספקות שירותים בתחום הנפרולוגיה.

חברות בעמותה:

15.   רישום:

א.    כל אח או אחות העובדים בתחום הנפרולוגיה זכאים להימנות על חברי העמותה.

ב.     הרישום לעמותה יתבצע באמצעות אנשי קשר הזמינים ביחידות/מחלקות הדיאליזה

16.   דמי חבר:

א.    כל חבר יישלם דמי חבר שנתיים אשר ייגבו בתחילת כל שנה קלנדרית.

ב.     חבר המצטרף לאחר תחילת השנה, חייב בדמי חבר מלאים לשנת הצטרפותו.

17.   זכויות וחובות חבר העמותה:

א.    חבר עמותה יהיה זכאי להשתתף בהצבעה על כל נושא נדון, זכותו של חבר להצביע פעם אחת וקולו ייספר כקול אחד, בכל הצבעה.

ב.     חבר עמותה זכאי לבחור ולהיבחר לוועד העמותה ולוועדת הביקורת.

ג.      חבר עמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה ולהנות משירותיה.

ד.     וועד העמותה, ובאישור האסיפה הכללית, רשאי לשנות את גובה דמי חבר, וכל שינוי כזה יחייב את כל חברי העמותה.

ה.     חברים בוועד רשאים להיות חברים בעמותה או ארגון עולמי מקביל בתנאי שחברותם בעמותה ו/או בארגון המקביל לא תפריע לפעילות של אותו חבר בעמותה הארצית.

18.   פקיעת חברות:

א.    חברות בעמותה תפקע בכל אחד מהמקרים הבאים:

א.1 במות החבר.

א.2 בפרישתו מן העמותה, הודעת הפרישה תימסר ע"י החבר לוועד שלושים ימים מראש.

א.3 בביטול חברותו של החבר, האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הוועד, להחליט על ביטול חברותו של חבר בעמותה, בכל אחד מ המקרים הבאים:

       החבר לאש שילם את המוטל עליו בגין חברותו בעמותה.

       החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.

       החבר פעל/פועל בניגוד למטרות העמותה.

       החבר הורשע בשל עבירה שיש עימה קלון.

 

לא יציע הוועד לאסיפה הכללית ביטול חברותו של חבר עמותה, אלא לאחר שניתנה לחבר הזדמנות נאותה להשמיע טיעוניו, וכן, לא תבוטל חברותו של חבר בגין המקרים המנויים בסעיף א.3 לעיל, אלא לאחר שניתנה לחבר התראה, הזדמנות וזמן סביר לתיקון המעוות.

19.   משלוח דואר:

א.    כל הודעה ו/או הזמנה ו/או דרישה ו/או התראה, ימסרו לחברי העמותה במסירה אישית או יישלחו באמצעות דואר רגיל, למענו המעודכן של החבר בקובץ החברים.

ב.     עפ"י בקשתו של חבר, תשנה העמותה את מענו הרשום של החבר בקובץ החברים.

מוסדות העמותה ופעילותם:

20.   האסיפה הכללית:

א.    אסיפה כללית של החברים תתקיים אחת לשנה, במועד ובמקום שייקבעו על ידי הוועד.

ב.     האסיפה תנוהל ע"י יו"ר העמותה או ממלא מקומו.

ג.      הודעה בדבר מועד ומקום האסיפה הכללית תישלח לכל החברים לפחות 21 ימים טרם המועד שנקבע, ההודעה תכלול את היום, השעה, מיקום האסיפה וסד היום.

ד.     המניין החוקי של האסיפה הכללית יהיה 25% ממספר החברים.

ה.     הוועד רשאי לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין, הוועד יקיים אסיפה שכזאת, על פי דרישה בכתב מוועדת הביקורת או עפ"י דרישה של 10% מכלל חברי העמותה.

ו.      החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או התקנון קובעים אחרת.

ז.      במקרה בו הקולות שקולים, רשאי יו"ר האסיפה הכללית להכריע.

ח.     החלטות המתקבלות באסיפה מחייבות את כלל החברים.

ט.    הנושאים שיובאו בפני האסיפה הכללית הינם רשימה סגורה, הכוללת דו"חות פעולות וועד ו/או דו"חות ביקורת, דו"ח כספי שנתי ובחירות לוועד.

 

21.   וועד העמותה :

א.    הפעילות בוועד הינה בהתנדבות.

ב.     כל חברי העמותה, כשרים לשמש כחברי וועד העמותה.

ג.      וועד העמותה יכלול שבעה חברים.

ד.     הבחירות לוועד יתקיימו אחת ל-3 שנים, כאשר לא ניתן יהיה לבחור ביותר מחבר עמותה אחד מכל יחידה/מחלקה לכהן כחבר וועד בכל תקופת כהונה.

ה.     הפסיק חבר וועד את חברותו בוועד מרצונו ובכפוף להודעתו בכתב, ימונה במקומו החבר הבא אחריו ברשימת המועמדים שהוצגו בתהליך הבחירות. במידה ואין מועמד נוסף ברשימה, ייבחר מועמד אחר במקום החבר הפורש, בהתאם להחלטות הוועד. פעילותו של חבר הוועד החדש תמשך עד הבחירות הבאות.

ו.      האסיפה הכללית, רשאית להעביר חבר וועד בכל עת מכהונתו, ולבחור אחר במקומו.

ז.      הוועד יתכנס לפחות שלוש פעמים בשנה.

ח.     ההחלטות בוועד יתקבלו ברוב של שני שליש מהנוכחים בישיבה בה הועלה הנושא להצבעה.

ט.    יו"ר הוועד רשאי להורות על השתתפות באחזקת טלפון, בסכום קבוע עליו יוחלט באסיפה הכללית.

י.      בכל ישיבת וועד, ינוהל פרוטוקול, אשר יועבר לכל חברי וועד העמותה בסיום הישיבה.

יא.   תקציר פרוטוקול כאמור לעיל, יישלח לכל חברי העמותה, באמצעות מקומות העבודה ו/או במשלוח בדואר אלקטרוני.

יב.   תפקידי וועד העמותה:

יב(1) וועד העמותה, יבחר וועדות שונות ואופן ההשתתפות בהן.

יב(2) קביעת תכנית עבודה שנתית.

יב(3) שינוי ו/או תוספת לתקנון העמותה.

יב(4) טיפול בנושאים השוטפים הקשורים לניהול העמותה.

יב(5) ייצוג העמותה מול גורמי חוץ.

יב(6) קיום תקשורת קבועה בין וועד העמותה לחברי העמותה.

יב(7) הוועד רשאי להסמיך שניים או יותר, מבין חברי הוועד, או עובדי העמותה , לחתום בשם העמותה, על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשם העמותה פעולות שהוגדרו ושאליהן הוסמך אותו אדם.

יב(8) מורשי חתימה יהיו חברי וועד עמותה בלבד.

יו"ר העמותה ובחירתו

22.   חבר יוכל להיבחר לתפקיד יו"ר העמותה בבחירות נפרדות לתפקיד יו"ר העמותה, אשר ייערכו אחת ל-שלוש שנים

23. תפקיד יו"ר העמותה אינו מוגבל למספר קנדציות, ויכול חבר להתמנות ליו"ר העמותה כמספר הפעמים בהן העמיד עצמו לבחירות וזכה למרבית הקולות.

24.   יו"ר העמותה רשאי לשהות בבית מלון סביר לקיום ישיבות עם חברות תרופות או ציוד לקביעת תוכנית השנה החדשה, השהייה תמומן מקופת העמותה, עם הצגת לוח הזמנים והפגישות ע"י יו"ר העמותה.

וועדות:

25.   חברי הוועדות השונו ייבחרו מתוך חברי העמותה.

26.   בכל וועדה יהיו לפחות ארבעה חברים, למעט וועדת הביקורת.

27.   התפטרות מתפקיד באחת העמותות תיעשה באמצעות הודעה בכתב לוועד העמותה.

28.   חבר עמותה, יכול להיות חבר במספר וועדות.

29.   וועדת ביקורת:

א.    וועדת הביקורת תהיה מורכבת מ-2 חברים, שאינם חברים בוועד העמותה ובוועדות אחרות ושאינם מקבלים שכר מהעמותה.

ב.     וועדת הביקורת תבדוק את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות של העמותה.

ג.      וועדת הביקורת תביא המלצות לעניין אישור הדו"ח הכספי של העמותה.

הון העמותה:

30.   הכנסות העמותה ישמשו אך ורק למטרות העמותה.

31.   אסורה חלוקת רווחים, או טובת הנאה, בכל צורה שהיא בין חברי הוועד.

32.   במקרי של פירוק העמותה, יועברו נכסי העמותה לידי מוסד ציבורי אחר, בעל מטרות דומות ככל האפשר, כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה.

חותמות:

33.   תונפק חותמת הנושאת את שם העמותה ומשמשת לחתימה על המחאות לבנק ולפעילות בנקאית כלשהי המחייבת חתימת מורשה חתימה.

34.   תונפק חותמת הנושאת את שמה של יו"ר העמותה, המתארת את תפקידה.

35.   החותמת תופיע על מכתבים אשר יישלחו מטעם העמותה ותהיה בתוספת לחתימה בכתב יד.

כללי:

36.   כל האמור בתקנון בלשון זכר, גם בלשון נקבה במשמע ולהיפך.

37.   התקנון אושר ע"י חברי העמותה באסיפת חברים שהתקיימה בחודש מרץ 2018.